previous arrow
next arrow
Slider

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

พบกิจกรรมการประกวด เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๙
การประกวดสำรับอาหาร การแข่งขัน Suphan Buri Grand Hackathon
การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว ย้อนรอยตามเสด็จฯพระพุทธเจ้าหลวง ลุ่มน้ำท่าจีน
และ Creative Edutain Trip และอื่นๆ อีกมากมาย

พร้อมกันนี้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมงานวิชาการระดับนานาชาติ
ในสาขา ศิลปะ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาหาร
รับฟังการเสวนาวิชาการในมุมมองการศึกษา อาหาร และการท่องเที่ยว
อาทิเช่น
สืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
ละอออุทิศเสวนาวิชาการ
ศาสตร์และศิลป์สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
มิติวัฒนธรรมอาหารจีนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ฯลฯ

รวมถึง การออกร้านค้า ช้อป ชม ชิม อีกกว่า 30 บูท

สอบถามเพิ่มเติม SDU Service Center 02-244-5555
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี : เสวนาวิชาการ เรื่อง การสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0